.

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - To, co v hovorovém jazyce rozumíme slovem „renovace“ ve stavebním právu, je rozděleno do 3 samostatných kategorií: průběžná údržba, renovace a rekonstrukce.

Průběžná údržba

Průběžnou údržbou se rozumí jednoduché činnosti směřující k zamezení zhoršování technického stavu budovy, bytu apod. Tyto práce lze provádět bez získání povolení či dokonce ohlášení úřadu (v případě činžovních domů či bytových domů, např. bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových domů, bytových jednotek, apod. nemohou zasahovat do společné části budovy). To znamená, že bez zapojení administrativy zvládneme svépomocí práce, jako je malování stěn, jejich obkládání tapetami, obklady nebo terakotovými obklady, pokládání sádrových omítek, modernizace kuchyně, koupelny, výměna sporáků, radiátorů nebo kamen ústředního topení.

Renovace

Rekonstrukce, jak je definována ve stavebním zákoně, je „provádění stavebních prací ve stávajícím objektu stavby spočívající v uvedení do původního stavu, které nepředstavují průběžnou údržbu, je dovoleno použít jiné stavební výrobky než ty, které byly použity v původním stavu. “ a vyžaduje oznámení prací. Do kategorie rekonstrukcí spadají takové práce, jako je například omítání fasády, výměna střešní krytiny, výměna oken (s okny stejných rozměrů), demolice příčky, vnitřní zateplení nebo výměna vody nebo ústředního topení.

Rekonstrukce

Podle stavebního zákona je nejrozsáhlejším zásahem do stavby rekonstrukce, tedy „stavební práce, které mají za následek změnu funkčních nebo technických parametrů stávající stavby, s výjimkou charakteristických parametrů, jako je objem, plocha budovy , výška, délka, šířka nebo počet podlaží." Jedná se například o demolici nosné zdi, výměnu oken (za okna jiné velikosti), vložení nových dveří či oken (v místě, kde dříve žádná nebyla), nebo výměnu plynoinstalace. Zahájení rekonstrukce vyžaduje získání stavebního povolení od úřadu.

Dle stavebního zákona nemusíme o pracích informovat pouze v případě průběžné údržby.
Veškeré práce, které zahrnují rekonstrukci společných prostor, vyžadují ohlášení nebo získání stavebního povolení. A případně upozornit bytové společenství nebo družstvo (v případě vlastnických bytů ).
Pokud si nejste jisti, do jaké kategorie práce, kterou plánujete, patří, bude nejlepším řešením podat žádost na úřad, a pokud naše činnost vyžaduje povolení, budeme pravděpodobně v aktu s námitkou upozorněni, že máme podat vhodnou aplikaci.

Ohlášení stavby nebo stavební povolení

Pokud plánujeme práce, které spadají do výše uvedené definice obnovy, měly by být nahlášeny městskému starostovi nebo městskému úřadu.
Dokument musí obsahovat termíny zahájení a ukončení rekonstrukce, popis druhu prací, práva k objektu, případně povolení, opatření a stanoviska požadovaná zvláštními předpisy.
Správa má 21 dnů (ode dne doručení oznámení) na podání námitek. Pokud z úřadu nepřijde žádná reakce, můžeme začít pracovat. Oznámení by mělo obsahovat druh, rozsah a způsob provádění prací a termín, kdy je plánujeme zahájit.

Žádost o stavební povolení

Pokud přestavba vede ke změně, je třeba podat žádost o stavební povoleníprovozní nebo technické parametry. Žádost o stavební povolení je nutné podat na obecním úřadě nebo městském úřadě před zahájením rekonstrukčních prací. V tomto případě má však úřad na vydání rozhodnutí až 65 dní, ale nereakcí z jeho strany není tichý souhlas. Pokud stavební povolení udělí úřad, může žadatel nastoupit do práce po uplynutí 14 dnů, nejpozději však do 3 let od vydání zákona. K žádosti o stavební povolení je třeba přiložit 4 kopie projektu stavby spolu se stanovisky, opatřeními, povoleními (a dalšími dokumenty, jsou-li požadovány), vyjádřením o právu nakládat s nemovitostí pro účely výstavby a rozhodnutím o územním rozvoji a podmínkách zástavby (je-li požadováno).

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu: https://slaga.cz/rekonstrukce-bytu-praha/

 

Poslední komentáře